Verksamheter i vilka</br>vi är de bästa

Industrier

ALLTID PROFESSIONELLA

Som ett ISO 9001 och ISO 14001-certifierat företag, är Nomo en pålitlig partner genom hela kedjan, från första förfrågan, till produkturval, applikationsanalys och leverans av produkten.

Nomo industries main image

STÅL

NOMO HAR FLERTALET SPECIALISTER SOM ENBART FOKUSERAR PÅ STÅL OCH METALLINDUSTRIN

I stål och metallindustrin, kan lager förekomma i ett brett spektrum av maskiner och utrustningar som används i kritiska processutrustningar: från råvaruhantering till valsnings- och andra vidareförädlingsprocesser.

Vår erfarenhet sträcker sig från första råvarusmältningen till stålframställning, stränggjutning, varm och kallvalsning samt slutprocesser som klippning, kapning och formning, både inom produktion av långa produkter och inom bandstålsproduktion samt produktion av koppar och aluminiumprodukter.

Den operativa miljön för dessa lager är unik och innefattande partikelföroreningar, vatten och värme. Dessutom kan lagren behöva hantera mycket tunga laster, stötbelastningar och vibrationer. Hastigheterna sträcker sig från extremt långsamma till extremt höga varvtal, i kombination med snabb acceleration och kraftiga hastighetsminskningar. Detta bidrar till en, för lager, mycket krävande driftmiljö som inte finns i många andra applikationer.

Vi erbjuder ett brett sortiment av lager och relaterade tjänster för stålindustrin, från standardlager till speciallager, lagerrenovering och återvinning samt ett komplett valslagerhusserviceprogram.

Vi är stolta över att vara en verklig lösningsleverantör med ett oöverträffat produkt- och serviceutbud för den nordiska stål och metallindustrin.

Nomo industries main image

PAPPER OCH PAPPERSMASSA

HÅRDA, KRÄVANDE PROCESSER KRÄVER HÅLLBARA OCH TILLFÖRLITLIGA PRODUKTER OCH SPECIALISTKUNSKAP

Pappers, kartong och massatillverkare kan vända sig till Nomo för optimerad prestanda, applikationskunskap och teknisk konsultation för alla sina Lager och Transmissions behov.

Utöver att vara din leverantör av lagerlösningar, samarbetar vi med dig för att leverera lösningar som förbättrar din vinst och optimerar dina processer. De unika driftsförhållandena massa- och pappersbruk utsätter lager för är höga belastningar och många gånger en potentiellt skadlig miljö. Nomo levererar flertalet unika lösningar som framgångsrikt löser dessa utmaningar, bland annat ett brett spektrum av sfäriska rullager med modifieringar anpassade för industrin. Detta är bara en av hundratals kundanpassade lösningar vi erbjuder för massa- och pappersindustrin.

Maskinutrustningar i massa- och pappersbruk utsätter lager för omfattande slitage och inom vissa områden också korrosion. Med förebyggande underhållsinsatser kan man dock kraftigt öka livslängden på sina komponenter. Därför är pappers och massaindustrin vår näst största användare av lagerrenoveringstjänster.

Nomo är en erfaren lösningsleverantör inom området lager och transmissionsprodukter. Med en beprövad och dokumenterad kostnadsbesparings meritlista är vi redo att ta på oss din utmaning oavsett om det är en lager, transmission eller tätnings utmaningar som måste lösas.

Nomo industries main image

TRÄ OCH SÅGVERK

SOM ETT NORDISKT FÖRETAG ÄR SKOGSINDUSTRIN ETT NATURLIGT FOKUSSEGMENT FÖR NOMO

Tuffa och krävande driftmiljöer är vanligt förekommande inom skogsindustrin.

Ofta kan den svåra miljön vara orsaken till haverier på kritiska komponenter som lager, kedjedrifter mm. vilket resulterar i förluster av produktivitet. När det kommer till att leverera pålitlighet och prestanda som maximerar produktionen vänder sig skogsindustrin sig ofta till oss på Nomo för lagrings-, tätnings och transmissionslösningar.

Genom hela tillverkningsprocessen finns maskiner och applikationer som kan dra nytta av Nomos unika produktsortiment. Sortimentet innehåller lösningar för såväl avbarkning, sågning, spontning och transportsystem.

OEM kunder inom skogssektorn gynnas av vår långa erfarenhet inom branschen, med anor från 1948. Nomo är en ledande aktör inom många av de viktigaste lagerlösningarna som används inom skogsindustrin idag.

Nomo industries main image

FLYG OCH FÖRSVAR

NOMO ÄR EN LEVERANTÖR AV ETT BRETT SPEKTRUM AV LÖSNINGAR FÖR FLYG- OCH FÖRSVARSINDUSTRIN

Genom våra samarbetspartners erbjuder vi även omfattande applikationsanalystjänster för flygindustrin

OEM

Nomo samarbetar med konstruktörer inom flygindustrin för att utveckla lager, växellådor och andra flygplanskomponenter som lever upp de ibland extrema kraven orsakade av höga hastigheter, temperaturer och höga belastningar som uppkommer i samband med flygning. Sedan många år erbjuder vi också den nordiska försvarsindustrin specialistkunskaper inom lager och kraftöverföringsteknik för ett brett spektrum av tillämpningar, både för land- och havsbaserade försvarssystem.

Eftermarknad

Nomo är en leverantör av ett brett spektrum av lösningar för flyg- och försvarsindustrin, inklusive precisionslager, fästelement, precisionsväxlar, vibrationsisolatorer och ett brett utbud av högkvalitativa reservdelar. Vi erbjuder lösningar för allt från reservdelar och lager reparation, till tjänster för översyn av befintliga applikationer. Nomo är också en auktoriserad reservdels leverantör för landningsställslager avsedda för civil luftfart.

Nomo industries main image

GRUVDRIFT OCH MINERALER

MAXIMERA DRIFTTIDEN, MINSKA UNDERHÅLLS- OCH RESERVDELSKOSTNADER

Nomo hjälper kunderna att nå dessa mål genom att beakta hela system och processer som innehåller lagrings och transmissionsteknik och rekommenderar lösningar som optimerar gruvutrustningens driftprestanda.

Gruvföretag har alla liknande mål - att maximera drifttiden, minska underhålls- och reservdelskostnader, minimera yttre miljöpåverkan samt ytterst att förbättra produktiviteten. Nomo samarbetar både med tillverkare av originalutrustning och med gruvoperatörers underhållspersonal för att utveckla lösningar som förbättrar utrustningens livslängd, ökar tillgänglighet och minskar den totala livscykelkostnaden samt utrustningens miljöpåverkan.

Vi erbjuder dig en omfattande erfarenhet och specialistkunskaper inom lager och transmissionsteknik för både underjords-, dagbrott- och malmprocessapplikationer.

Nomo industries main image

LIVSMEDEL

DE UTMANINGAR SOM LAGREN STÅR INFÖR ÄR ENORMA OCH VARIERADE

Kemisk exponering, kontinuerliga rengöringsprocesser, fluktuerande temperaturer och föroreningar.

Som en långsiktig partner till några av Nordens ledande livsmedels- och dryckesproducenter, har Nomo tillsammans med våra tillverkare fått en enorm erfarenhet och förståelse för livsmedels- och dryckessektorn. Detta gör att vi kan hjälpa våra kunder hantera sina kostnader relaterade till underhåll och förbättra sin produktionseffektivitet.

Lager för Livsmedelsindustrin måste förutom att vara mycket tillförlitliga, underhållsfria och arbeta vid höga hastigheter, även uppfylla hygienkraven synonymt med branschen.

De utmaningar som lagren står inför är enorma och varierade: kemisk exponering, kontinuerliga rengöringsprocesser, fluktuerande temperaturer och föroreningar. Eftersom lagerhaverier kan stanna upp hela processlinjer, är det av stor vikt att förstå uppkomsten av problemet och agera att snabbt agera för att finna lösningar.

För våra OEM kunder i livsmedelsindustrin använder vi vår erfarenhet från fältet och kombinerar det med vår kommersiella inblick i lager och transmissionsindustrin för att välja produkter, som bortsett från att de leverera hög prestanda också erbjuda dig den mest kostnadseffektiva lösningen. Som en oberoende Multi Brand leverantör kan vi förbättra din konkurrenskraft!

Nomo industries main image

JORDBRUK

VI TILLÄMPAR VÅR LÅNGA ERFARENHET AV KRÄVANDE JORDBRUKSAPPLIKATIONER

Vi erbjuder värde och innovation till OEM-tillverkare och tillämpar samma förhållningssätt till våra eftermarknadspartners.

Genom åren har företag inom jordbruket vänt sig till Nomo för produkter och tjänster som är utformade för hög prestanda, förlängd livslängd och ökad produktivitet. Vi tillämpar vår långa erfarenhet av krävande jordbruksapplikationer genom våra egna applikationsingenjörer och vårt branschanpassade produkturval.

Vi erbjuder värde och innovation till OEM-tillverkare och tillämpar samma förhållningssätt till våra eftermarknadspartners. Vi samarbetar med dig för att optimera lagersystemens prestanda i standardprodukter samt utveckla unika lösningar för att uppfylla de högsta kraven på både produktens prestanda och kostnadseffektivitet.

Jordbrukare och OEM tillverkare kan lita på Nomo när det kommer till att få tillförlitliga och innovativa lagerlösningar ut på fältet, och få dem att stanna där.

Nomo industries main image

Automation

LAGER FÖR ROBOTAPPLIKATIONER MÅSTE HÅLLA HÖG PRECISION OCH STYVHET, MED GOD ROTATIONSNOGGRANNHET

Nomo erbjuder kunder inom automationsindustrin lång erfarenhet av konstruktionsuppdrag, lagerval och lagersystem för dessa ofta utmanande applikationer.

Kul- och rullager i tunnsektionsutförande bidrar till storleksreducering, viktbesparing och minskning av momentförluster hos robotar, anläggningsmaskiner och andra industrimaskiner. Låg friktion och oregelbundet vridmoment säkerställer effektiv kraftöverföring och smidig rotationsprestanda. Lagrens höga precision ger utmärkt höghastighetsprestanda som ofta är nyckeln i robotapplikationer.

Svängkranslager och koniska rullager är också viktiga komponenter i många robotsystem och några av de viktigaste produkterna i Nomos sortiment.

Nomo industries main image

MARIN OCH OFFSHORE

DEN MARINA OCH OFFSHORE RELATERADE INDUSTRIN STÄLLER HÖGA KRAV PÅ PRESTANDA OCH TILLFÖRLITLIGHET

Nomo har tekniskexpertis och marknadsspecifika produkter vare sig det kommer till master, rodersystem, propelleraxeln, vattenjetaggregat eller pumpsystem.

Nomos sortiment av lager och transmissionsprodukter öppnar ett brett spektrum av fördelar för den marina industrin med tonvikt på skydd mot exponering mot de tuffa miljöerna inom branschen.

För vattenjetaggregat och propelleraxlar erbjuder Nomo bland annat omfattande erfarenhet inom delade rullager, lagerhus och tätningssystem. Eftersom lager, hus och tätning delas hela vägen ner till axeln möjliggörs enkel installation och service oavsett om du är på i docka på land eller ute till havs.

Nomo industries main image

MATERIALHANTERING

PÅ NOMO HAR VI ERFARENHET FRÅN PRAKTISKT TAGET ALLA TRANSPORTAPPLIKATIONER

Förutom lager och transmissionsprodukter, kan vi också hjälpa er i utformning och val av automatiserade smörjsystem.

Från transportörsystem för tunga bulkmaterial och transportband för bagage till materialhantering för livsmedelsindustrin - behöver du exakt rätt lager, koppling och drivsystem för att säkerställa materialflödet.

Nomos teknikavdelning tillsammans med våra tillverkares applikationsingenjörer är bekanta med de olika applikationstyperna på området och arbetar tillsammans med dig för att utveckla optimala lager och tranmissionslösningar som ökar både kostnadseffektivitet, tillförlitlighet och produktivitet.

Nomo kan leverera produkter som kan hantera både medelhöga till höga belastningar i miljöer som ofta präglas av vibrationer, fukt, damm och smuts kombinerat med kontinuerlig drift.

Nomo industries main image

Off highway

ANLÄGGNINGSMASKINER SPELAR EN VITAL ROLL I VARJE BYGGPROJEKT

Från att gräva grunden för ett nytt hem till att förflytta en hel bergssluttning för en ny motorväg.

Entreprenadmaskins ägare och operatörer kan inte bromsas av maskiner som inte klarar jobbet eller kräver ett för frekvent underhåll. Det måste finnas en tillförlitlighet i dessa maskiner som ofta tvingas arbeta i väldigt smutsiga och dammiga miljöer.

Nomo har tillsammans med sina tillverkande samarbetspartners en mycket god kompetens inom all typ av lagringsteknik. Vår långa erfarenhet inom branschen ger oss möjlighet att erbjuda lager och komponenter som klarar de tuffaste förhållandena.

Nomo har lång erfarenhet som leverantör av lagerlösningar för ett brett spektrum av applikationer inom anläggningsmaskiner, såsom hjullastare, dumprar, asfaltvältar, traktorer, truckar och mobila maskiner för bergborrning.

Nomo industries main image

JÄRNVÄG

PRODUKTERNA I NOMOS SORTIMENT KOMMER FRÅN VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE

Järnvägstrafik är ett miljövänligt, viktigt och växande transportmedel för både kommersiella varor och kollektivtrafik.

Nomo har ett brett utbud av lager och relaterad utrustning för järnvägsindustrin, bland annat lager för hjulaxlar, chassiapplikationer och inom drivlina, växellådor och motorer. Produkterna i Nomo’s sortiment kommer från världsledande tillverkare och håller högsta prestanda och tillförlitlighet, samt ger långa serviceintervaller. Detta bidrar till ökad konkurrenskraft för kunder inom järnvägsindustrin och hjälper företagen att säkerställa en säker, snabb och pålitlig ankomst till destinationen.

Vi arbetar också tillsammans med järnvägsunderhållsföretag för att förbättra kostnadseffektiviteten genom specialistkunskap, logistiklösningar och möjligheten till en konsoliderings leverantör.

Några frågor?

ALLA FRÅGOR VÄLKOMNAS

Kontakta oss så återkommer vi så snart som möjligt.